Forfatter

Arne Olsen

 

Reinkarnation?

Det ene eller det andet?

Spørgsmålet om reinkarnation er ofte til diskusion i nogle trosretninger. Hvorvidt det er en virkelighed eller ej bliver de stridende parter nok aldrig enige om her på det jordiske plan, og det er reelt også ligegyldigt. Derimod er det skabene fornuft at være åben overfor spørgsmålet, så du har let ved at tilpasse dig den virkelighed, der viser sig sand for dig, når din klarhed dukker op. 

Det må handle om at lade det enkelte individ have sin overbevisning i stedet for at forsøge at retfærdiggøre sin egen overbevisning ved at fordømme den anden. Er du sikker i din overbevisning, er der ikke behov for at retfærdiggøre den.

Lader man i stedet spørgsmålene være lige gyldige ved at stille de samme krav om dokumentation til begge sider af troen på den ene eller den anden virkelighed, og i stedet ser på, hvad de respektive virkeligheder giver af afkast, så kan det enkelte menneske tage det, der passer til dets virkelighed og drage skabende nytte af det. Det vigtigste i ethvert troselement er, at mennesket kan leve sin erkendelse til det, de tror på, ud i betingelsesløs og kompromisløs kærlighed, for først her høstes sandhedens frugter.

Du høster, som du sår.
Er dine frø positive? Hvis ikke,
Så skab dem et andet sted.

Død, det var det liv – én virkelighed

Mennesket bliver undfanget. Fødes til at tage ansvaret for et liv. Lever det liv på godt og ondt. Udånder på den ene eller den anden måde. Det var så det og slut. Udover en eller anden historisk oplevelse er der ikke meget mere at skrive om den process, for i den virkelighed er det slut ved døden og ansvarsforpligtigelserne er overstået.

Intet kan bekæmpes,
men alt kan opløses.

Reinkarnation, det evige liv – én virkelighed

Sjælenergiens forberedelse til ansvarligt valg til den kommende inkarnation. Mennesket bliver undfanget. Fødes til at tage ansvaret for sin lære i nuet og sine videreførelser af inkarnationer. Lever sit liv på godt og ondt. Forbereder til ansvarlig dødsproces. Udånder på den ene eller den anden måde, med henblik på ansvarlig forberedelse på fundamentet til det næste liv.

Lev og lad dig selv leve.

Et liv med visdommens afkast og investering

Har du valgt at leve på reinkarnationens fundament, har du sagt ja til at påtage dig det betingelsesløse og kompromisløse ansvar for det univers, din krop repræsenterer, såvel som ansvaret for din plads i Universets enhed.

På dette fundament er målet at finde kærligheden i, at du er den vigtigste i dit liv samtidigt med, at du kun er en lille undværlig brik i det universelle perspektiv. Du er altet og intet i en ligeværdig konstellation. Lever du op til ansvaret i det, høster du også derefter.

Reinkarnationens livgivende ansvarligheds alter holder dit fokus på, at livet er en lang læreproces. En læreproces der er rettet mod det at leve som et guddommeligt kærlighedsvæsen, med alle dets gaver. Du er skaberen af universet dig, der er dit liv. Du har selv valgt det og kun du er ansvarlig for resultaterne.

Det ansvar, der tales om her, indeholder ikke straf. Straf opløses efter Universets spilleregler i den øjeblikkelige erkendelse af handlingen. Livet indeholder kun gaver, fordi alt er rigtigt, og grunden til, at alt er rigtigt er, at alt er en læreproces. Så selv om det i din verden kan opleves tilsyneladende forkert, så vil det, hvis du tager ansvaret, indeholde den lære du har behov for, for at komme videre i dit liv. Alt sker for en årsag.

Lever du ikke op til de opgaver, du har sagt ja til i en inkarnation, kan du få skabt dig det, der kaldes en karmisk regning. En karmisk regning er en overordnet lærerproces, der må og skal indfries for at komme videre i din mulige udvikling til højere spirituelle niveauer. Derfor vil den komme til indfrielse i en senere inkarnation, hvis du ikke får udredt læren i den eksisterende. 

Får du ikke ryddet op i det i dette liv, så tilfører du ekstra lærerprocesser til næste inkarnation, hvor du så atter får muligheden for at modtage læren. Du har masser af tid til at modtage din lære, for det er kun her på Jorden, tidsbegrebet eksisterer. Det er bare en måleenhed, vi mennesker tilsyneladende har behov for, når vi er her. I Universet som helhed eksisterer alt i samme nu, altså er Universet den enhed, der indeholder altet.

Du, er hvad du er,
for det er dét, du tror på.
Du  føler, som du tænker,
for det er dét, du tror på.

Enheden Altet

Det, der gør at såkaldte genier, shamaner, klarsynede, klarhører og andre clairvoyante er i stand til at modtage budskaber fra andre dimensioner (tidsaldre) end den de reelt befinder sig i, er, at Universet er denne sammensatte enhed af dimensioner. Disse mennesker evner så at aflæse og afkode (oversætte) de frekvensområder, hvormed der signaleres fra de forskellige dimensioner.

I mit personlige virke som shaman, healer og mit øvrige daglige virke drager jeg bevidst nytte af det, at kunne trække på visdom høstet gennem mine tidligere inkarnationer, ligesom jeg er i stand til at gå tilbage eller frem for at hente svar, der ligger uden for mit eget visdomsområde. Den måde hvormed viden hentes hjem foregår via meditative tidsrejser, hvor man bevæger sig gennem relevante dimensioner.

At gøre brug af de evner, er noget alle kan blive i stand til. Det kræver kun at ville tage ansvar for det og investere den tid til sig selv, der skal til for at løfte sig til det spirituelle ansvarsniveau, det kræver. For at kunne det, er der behov for at være i fuld ansvarlig kontakt med sit emotionelle signalsystem.

Der er tale om at se ind i de usynlige planer, altså det, der ligger uden for din umiddelbare bevidsthed. Det at få en tanke eller idé til en eller anden skabelse af et eller andet, er at se ind på det usynlige plan. Når du så har modtaget tanken, trækker du det så til materialisering på det synlige plan, ved med dine ord at erkende dine tanker. Det kræver ofte styrke og mod, hvilket underbygges af et stærkt emotionelt fundament. 

At erkende sig selv er frihed,
frihed er styrke,
og styrke giver mod. 

Sjælesenergien

Sjælsenergien er den del af dig, der indeholder din visdom. Sjælenergien har bevæget sig gennem alle evolutionerne frem til den du er i dag, hvilket afspejles tydeligt af fosterets udvikling fra undfangelsen til fødslen.

Du er et agressivt kreativt skabende væsen. Denne kreative skabende kraft forstyrres dog ofte af tillært viden, der intet har med visdom at gøre. Visdom, der er rodfæstet i sjælen, forveksles ofte med klogskab, der er rodfæstet i hjernen. Fundamentet for tillært viden er at det er evidensbaseret, hvorimod visdom hviler på et fundament, der er baseret på troen. Troen er drivkraften i al skabelse og bygger på kærligheden til dig selv. Kærlighed er tillid og respekt. 

Din skabende kraft udspringer altså udelukkende af den visdom, du bærer i sjælsenergien. Den visdom er dig og vil blive ved med at genskabe den, du repræsenterer i Universet, efterhånden som du rykker frem i de enkelte inkarnationer. Det er også ud af den visdom, dine celler konstant gendannes i den enkelte inkarnation. Nøjagtig som cellerne i din krop konstant genfødes i det enkelte liv, genfødes sjælsenergien i de enkelte inkarnationer. Død er nyt liv.

Du ér din egen skaber,
vær ansvarlig for dit liv.

Det nye liv

Målet med læren som menneske på Jorden er at finde sig selv i den absolutte kærlighed, hvor du lever i den betingelsesløse og kompromisløse frigørelse af enhver destruktiv energi. Gennem dine inkarnationer opnås det gradvist på højere og højere spirituelle planer, i takt med at du vokser i din visdom.

Næste inkarnation begynder med udgangen af det forrige liv, hvor der som en del af dødsprocessen sker en integration af den lære fra denne inkarnation, der skal viderføres i sjælserindringen. For at modtage visdommen på stadig højere spirituelle planer, skal læren om bindeleddet mellem den fysiske materie og dit spirituelle jeg være på plads. Det er læren om dit emotionelle signalsystem.

Den lære skal være på plads, da det er den, der giver dig mulighed for at modtage dig selv i kærligheden på de individuelle spirituelle planer, hvilket er nødvendigt for at din tilegnede visdom kan integreres, i takt med at du skaber den. Det skal her nævnes, at der ikke kan skydes genvej gennem selvforanstaltede dødsprocesser, det skaber udelukkende en karmisk læreprocess.

Når dødsprocessen sætter ind, gøres der status over, hvor du stadig skal styrkes. Der samles op, og de lærereprocesser, hvorfra visdommen ikke er integreret, forberedes til overførsel til næste tur i karrusellen.

Materien dør og sjælsenergien rykker til Universets forberedende skole for næste inkarnation. Her begyndes der med at kigge på hele den forladte inkarnation, i et stort billede, hvor de tilsidesatte lærerprocesser og mulige skabte karmiske regninger skiller sig ud, således at de bliver tydeliggjort for at kunne modtages i den kommende inkarnation. 

På baggrund af disse studier skabes grundlaget for dit valg af forældre til næste inkarnation. Der bliver udpeget x antal potientielle kandidater, du kan vælge mellem. Disse mulige forældrekandidater har de kvaliteter og læreprocesser, der kan hjælpe dig til at modtage den lære, du vil få brug for, for at modtage din visdom i det nye liv. 

Du er nu forberedt til at vende tilbage når tid er. Du går aldrig tilbage i de spirituelle planer, du bliver enten på samme plan eller også kommer du ned med et højere plan, alt efter hvad du nåede at integrere i sjælsenergien i sidste inkarnation.

Alt, hvad din krop, din sjæl eller
dit sind udsættes for, er signaler,
du har skabt for dig selv.

Visdommen

Med visdommen integreret i din sjælsenergi ved du reelt alt, hvad du har behov for at vide for at være dig. Der er så bare det ved det, at det ligger på det ubevidste plan. Du har så muligheden for at finde ind til den gennem reetableringen af kærligheden til dig selv. Det er den overordnede lære i enhver inkarnation.

Selvom sjælserindringen opererer fra din underbevidsthed, trænger din viden fra forberedelserne til inkarnationen til tider på. Det kan være, når du f.eks. oplever, at det du til tider modtager ikke svarer overens med det, du troede var din sandhed eller bare dét, at her er der noget, der bør være anderledes. Jeg vil her nævne et eksempel fra min tidlige barndom:

Den måde, jeg ofte blev behandlet på af mine forældre, svarede ikke overens med de forestillinger, jeg havde af hvorledes forældre skulle være. Jeg afskrev dem som forældre udfra min virkelighed og valgte dem fra ved at melde mig mentalt ud af familien, og dermed frigjorde jeg mig af deres påvirkninger. I første omgang kun den ene, men et par år senere røg den anden samme vej, da det gik op for mig, at de spillede en ligeværdig rolle i det familiespil.

I dag står det ganske klart, at jeg valgte rigtigt, da jeg sagde ja til at inkarnere netop hos det forældrepar. Sådan så det absolut ikke ud de første år, men jeg må erkende, at det blev grundlaget for skabelsen af det og den, jeg i dag repræsenterer.

Netop din visdom kan være en medårsag, hvis du oplever mistrivsel i dit liv. Det er fordi du inderst inde ved et, men oplever noget andet. Det er derfor vigtigt, at du ikke peger fingre og/eller søger svar i det ydre. Svarene til at komme videre er i dig, og ofte er de signaler du modtager en påmindelse om selv at tage ansvaret for dine tidligere og kommende skabelser.

Den evidensbaserede hjælp, du vil kunne modtage udefra, bliver ofte ansvarsforflyttende og er på den lange bane destruktiv, da angst og begær ofte blokerer for at se den virkelige virkelighed. Du har visdommen til frigørelse og reetablering af kærligheden til dig selv. Det handler hele tiden om ansvarlighed.

Visdom er noget, du får,
når du standser dét
at ville lære dine omgivelser,
og begynder at lære af
dine omgivelser.

Spiritualitet

Spiritualitetsniveauet er en væsentlig faktor i den inkarnation, du befinder dig i. Set udfra Jordisk målestok er det sådan, at du – efterhånden som du får løftet dit visdomsniveau gennem de enkelte inkarnationer – rykker du til højere og højere spiritualitetsniveau.

Jo højere spiritualitetsniveau, jo større er din evne til at aflæse signalerne fra Universet. Det har så den bagside, at du nemmere forvirres og frustreres over, at det, du tolker i vor tid, ofte ikke lever op til det liv, der er dine omgivelsers norm og dermed den norm, du selv lever i. Det er i dag et hastigt voksende samfundsproblem, hvor mistrivsel er blevet vor tids norm. En norm der oftest forsøges skjult af tilsyneladende opløftende men reelt destruktive surrogater.

Ser vi tilbage gennem tiderne, er der tydelige beviser på, at det er den måde hvorpå tidligere højtstående kulturer er gået i forfald. For vores tid er det ikke længere et spørgsmål, om forfaldet bliver endeligt, det er kun et spørgsmål om hvornår. Der er ikke tale om dommedagsprofeti, det bliver bare et andet etnisk folkeslag, der tager over og bliver toneangivende.

Miraklet for at undgå forfaldet kan selvfølgelig ske, men det kræver, at forvalterne af den evidensbaserede videnskab med deres akademisk forklarede teorier, træder ud af deres benægtelser over for visdommens og der med den virkelige virkeligheds fakta. Det er jo bare at se tilbage og lade tidernes historie tale for sig selv.

Der er kun to årsager til tidernes forfald, og indtil videre er det de samme to, der har gjort sig gældende hver gang forfaldet har indtruffet. Det er også de to, der er godt igang med nedbrydelsen af vor tid. Nummer et er det menneskelige begær, der lader sig styre af nummer to: guden Mammon.

Så længe Jordens orden styres af Mammons præsteskabs manipulationer til fastholdelse af den religions dominans, lige så længe styres der mod forfald. Mammons præsteskab og deres menighed er total blændet af det falske lys, begærets tilfredsstillelse indhyller Jorden i. Det er ikke gået op for præsteskabet, at den religion de prædiker er selvdestruktiv, den vil uddø. Det konstruktive bliver så, at død er nyt liv, vi vil få muligheden igen. Så må vi bede til, at vi kan lade kærligheden til livet dominere, så begæret kan blive opløst.

Dit liv er skabt af dine forestillinger.
Har du fred i dig selv?
Hvis ikke, er dine forestillinger
skabt uden for dig selv.

 

Teksterne i kursiv er fra kortene Positiv Tænkning. Læs mere om dem her.

Vil du vide mere?

Få tilsendt gratis uddrag af bogen Dine valg er dit liv - hvordan vælger du? og modtag nyt om kurser, udgivelser og foredrag