Frigørelse af begærlighedens dominans

Forfatter

Arne Olsen

Kontakt:
arneolsen@icloud.com

Frigørelse af begærlighedens dominans

Begær?

Begæret er menneskehedens altoverskyggende motivator for skabelserne af adfærdsmønstre, det materielle og værdier.

Alt levende er aggressive kreative skabende væsner. Vi mennesker lever i den vidende videnhed i modsætning til de andre væsner der lever i den uvidende videnhed. Disse væsner skaber deres virkelighed udelukkende via sjælserindringens visdom og dens kreative tilpasningsevner. Hos de væsner sker den konstante skabelsesproces ud fra til den virkelige virkeligheds naturlove.

Hos mennesket kan livet også godt leves sådan, men med vores vidende videnheds skabende og ofte begrænsende faktor – bevidstheden – har vi skabt et alternativt grundlag for vores skabende energi. Bevidstheden har en dobbelt platform at gå ud fra. Den er på samme tid det bedste og det dummeste, vi er udstyret med i vores hjerne.

Bevidstheden er den, der sørger for at vi handler det ud vi tror på, og det hvad enten det er i overensstemmelse med vores indre sandheds behov og naturens love eller ej. Den tror simpelthen på alt, hvad vi i vores forestillingsverden bilder den ind. Derfor lever menneskeheden af og i begæret. De medfødte naturlige evner er dog stadig intakte, men de bliver for de fleste menneskers vedkomne bare ikke anvendt så ofte.

Erkendelse

Vi har en tilbøjlighed til, såvel individuelt som samfundsmæssigt, at benægte begæret, det foregår både bevidst og ubevidst. Det er en tåbelighed af dimensioner, fordi benægtelsen kun har destruktive konsekvenser på den lange bane. Livet er ikke skabt til kamp, så opløs benægtelsen og lær at leve i respekt med erkendelsen af dig selv og dit begær.

Jeg siger ikke du skal acceptere begæret, men respekter det og dermed dig selv med dine tilsyneladende defekter, det er den eneste måde du i frihed kan ændre dem på og få tilpasset nye opfattelsesmodeller af dig selv. Det er den nemme måde at få lokket bevidstheden i fælden til forandring.

Tilgivelse ligger i evnen til erkende sig, og det er tilgivelsen der opløser fordommene, som er det der fastholder dig i benægtelserne. Erkendelsen giver dig muligheden for at leve i frihed med dig selv og dine forandringer mens omstilligsprocessen af selvopfattelsen finder sted. Med tilgivelsen indtræffer slippet og der bliver gjort plads til det nye.

Det nye

Det nye skal være at erkende, at begærets skaberkraft også indeholder konstruktive værdier. Det er dem, vi må bevare fokus på, og glæde os over at vi har muligheden for at samkøre det med vores medfødte aggressive kreative skaberkraft.

Begæret drives af behov skabt af værdinormer, hvorimod den naturlige evne drives af din indre sandheds behov. Her spiller samfundssuggesionen ind på den brede front og på den individuele front spiller moralkodeks ind.

Så i erkendelsens lys bliver det muligt at se og skabe nye værdinormer, du så kan give dig selv lov til til at tro på.

Angst

Angst for at miste er en af de større forhindringer på vejen til forandring. Men et misforstået forhold til emotionen angst er blokeringen. Angstens sande signal fortæller dig at du skal skærpe din opmærksomhed. Gør du det, vil du få øje på at du ikke mister noget, men derimod får gjort plads til noget nyt.

Du har skabt en mængede afhængighedsmønstre til at understøtte dig via din begærlighed. Du er svær at lave aftaler med, for din tid er overbooket; der skulle nødigt gå din næse noget forbi. Så dét at få et klart “ja” ud af dig er en vanskelig opgave for omgivelserne. “Det må jeg også have”. “Nu har jeg fortjent det eller det”. Retfærdiggørelserne er uendelige i begærets tegn, “for du ved lige, hvad du gør”.

Det troede du, men vil du forandring, bliver sandheden en anden. Den bliver noget, du ikke kender udfaldet af. Det er situationen, der gerne skal få angsten til at dukke op, så derfor må du lære at håndtere din angst, så du kan komme til at profitere af dens frugt, der er glæden.

Selviskheden

Selviskheden er endnu en dobbelt platform der præges af begæret. Dobbeltheden ligger på den ene side med den destruktive egoisme og den anden, der er den konstruktive egoisme.

Den destruktive form tager udgangspunkt i en egoisme der sker for personlig vindings skyld med begærlighedens destruktive indfaldsvinkel. Den model udføres ofte på bekostning af andre med den skjulte bagtanke at søge værd på en sådan måde, at det ser ud som man ofrer sig. Det tror man så selv på, at man gør.

Den konstruktive form for egoisme tager udspring i at være noget for sig selv for derigennem at være i stand til at være noget sandt for sine omgivelser. Noget, du ikke besidder, kan du ikke give til andre. Så kender du ikke kærligheden til dig selv, er den model, du mener, du giver, en afart af kærlighed. Jeg kalder det ubevidst antikærlighed. Det var en stor hjælp, da jeg arbejde med opløsningen af den adfærd.

En god leveregel her er: “Jeg skal ikke holdes af for det, jeg gør, jeg skal holdes af for den, jeg er.

Ritualer

Mennesker søger tryghed, og det finder de ofte i ritualer: Det kendte er lig med det sikre og trygge. Det er da i hvert tilfælde det, de fleste vælger at tro på, så det er nok derfor religioner (og mange andre systemer med dem) udnytter denne manipulerende mekanisme til indoktrinering og fastholdelse af sine bidragsydere.

Dette er ikke skrevet med et antiparti overfor religioner, men skrevet for, at den erkendelse er nødt til at være fremme i lyset, så de, der vælger den retningsbestemte tro, får muligheden for også at forholde sig til den sandhed.

Fællesskaber er et vigtigt element for alle flokdyr, ingen tvivl om det, men det skal foregå på andre præmisser end dem, der bygger på begærlighedens fordomme.

Ritualer er gentagelser som præger. Derfor er det vigtigt for mennesket, at de selv skaber de ritualer, der passer til det enkelte individs unikke væsen og derfra tilpasser det til sit ydre.

Det skal ikke dikteres af omgivelserne. Har du ikke mod til at tage dit ansvar og indtage din plads i Universet, så må du respektere dig selv i det valg, og nøjes med at være statist i ritualernes skuespils falske tryghed.

Benægtelsen

Den autopilot-styrede evne “bedømmelse”, er benægtelsens redskab til at retfærdiggøre og skjule de forestillingsskabte virkeligheder vi ligger under for. Det kører på såvel det bevidste som det ubevidste plan.

Det er på det sidstnævnte plan, den store opgave ligger i at få skabt opløsning af bedømmelserne. Det gøres nemmest gennem erkendelse af de bevidste. For så motiveres man til at søge svar på de ubevidste, når man begynder at opleve glæden ved at modtage høsten, skabt af de opløste bedømmelser fra det bevidste plan.

Mennesker bliver oftest ofre for deres egne bedømmelser, da enhver bedømmelse indeholder en fordømmelse.

Det er derfor vigtigt når vi arbejder med opløsningen af bedømmelse, at vi først erkender, at enten er noget der, eller også er det der ikke. Det handler ikke om lidt eller meget.

Et andet vigtigt element i opløsningsprocessen – og den deraf kommede fornyelse – er at opbygge det nye på et fundament af, hvad noget er, og ikke hvad noget ikke er. Det nævnes her fordi vi i massesuggesionens ånd er flasket op med primært at forholde os til det vi vil eller ønsker med udgangspunkt i, hvad vi ikke vil eller ønsker. En model hele samfundet er gennemsyret af. Det er de beslutningsløses uansvarlige beslutningsmodel, så ser det ud og lyder som om de har taget ansvar.

Konstruktiv skabende energi kan kun have udspring i hvad noget er eller skal være. Alt andet ender op i uhensigtmæssige komplicerede konstruktioner og/eller destruktive lappeløsninger.

Vejen til vedvarende adfærdsændring finder kun sted gennem ansvarlig mentalhygiejne. På nøjagtig samme vis som for dit ydre skal hygiejnen i dit indre være en daglig opgave der foregår i ansvarlighed for dig selv og af dig selv. Det tilføres ikke via surrogater. Har du først fået indarbejdet mentalhygiejniske redskaber vil du opleve ressourcer, du ikke troede du havde, og dine vædinormer og dit tidsbegreb vil ændre sig.

Kærlighed er tillid og respekt,
få en kærlighedsaffærde med dig selv.

Vil du vide mere?

Få tilsendt gratis uddrag af bogen Dine valg er dit liv - hvordan vælger du? og modtag nyt om kurser, udgivelser og foredrag

GUD – et begreb

Forfatter

Arne Olsen

Kontakt:
arneolsen@icloud.com

GUD – et begreb

Ordet Gud er nok det mest manipulerede ord på vores skønne jord. En manipulation der, gennem alle tidsaldre, har kunnet få lov til at ske ved at lade nogle få være retningsgivere for, hvad det skulle stå for, godt tilpasset deres egne eller overordnedes behov.

Sådan er det også i vor tid, men der er ikke mange, der tænker over, hvor bredt begrebet egentligt dækker. Ej heller hvor stor en betydning det har for påvirkningen af os som menneske.

Ordet Gud er nok det ældste synonym der eksisterer. Det er et sygnonym for den skabende energi/kraft det enkelte menneske tror på som værende sin drivkraft, såvel bevidst som ubevidst. Alle mennesker er agressive kreative skabende væsner, der drives af troen, og det er, hvad enten det har konstruktiv eller destruktiv konsekvens.

Ordene Gud og tro går på den måde hånd i hånd, og i det fællesskab er religionerne desværre i mange henseender blevet vildedere i stedet for vejledere for mange mennesker. Noget, der er sket, fordi mange har tilskrevet religionerne med alle deres forklaringer, fordomme og forsagelser, rettighederne til de to ord.

Alle væsner er troende, for troen er nøglen til enhver skabelse. Der er de ubevidste skabelser der drives via din sjælserindring, og så er der de skabelser mennesket påvirker hele sit væsen med. Det er de bevidste skabelser, der udspringer af de signaler du modtager, som så omsættes til noget, du vælger at tro på som en mulig virkelighed. Altså driver troen dig til den egentlige skabelse af det, du fik troen på. Så når mennesker siger, at de ikke er troende, så holder den ikke. De ved det tilsyneladene ikke på det bevidste plan.

Det er mennesket, der med sin bevidste tro må tage hele ansvaret for skabelsen af sig selv som væsen på denne jord. Når det nu er sådan, at den virkelige virkeligheds energi og skaberkraft har sit agressive kreative skabende udspring i troen, vil en erkendelse heraf kunne give mange mennesker et andet og mere konstruktivt liv.

Definitionen af ordet tro er, at “tro er en højere pyskologisk evne, der ligger hinsides det menneskelig forståelige”. Så derfor skal tro ikke på nogen måde forklares, hvis det skal være en fri skabende energi/kraft. Den skal opleves og efterleves fri af tvangsstyringer af nogen art. For at være i stand til at fuldbyrde oplevelserne og høste af dem, er mennesket nødt til at lære deres emotionelle signalsystem at kende.

Religionerne er retningsbestemt tro, der på grund af deres mange fortolkninger let bliver begrænsende i det at leve i frihed med sin egen unikke skabende energi/kraft. De begrænsninger ligger på lige fod med mange andre afhængighedder. Hvis mennesket bevarer opmærksomheden på definitionerne af de to ord i retningsbestemt tro, bliver det også i stand til at bære og fastholde sit personlige ansvar for sine skabelser, i stedet for at lade sig styre af massesugesionen i religionerne.

Når afhængigheder nævnes i denne forbindelse, er det fordi afhængigheder reelt kan betragetes som Guder. Årsagen er, at afhængigheder, mens de bliver opbygget af mennesket, opleves som skabende for selvværdet. Altså er det noget det enkelte menneske tror på, dermed er afhængighederne drivkraften.

Religionerne og anden tro skal ikke anfægtes her. Det er motiverne for at være i troen der skal anfægtes, for det er den, der for mange mennesker skrider, hvis de da ellers overhovedet har tænkt over dem. Er mennesket i sine overbevisninger fordi det er dets virkelige virkelighed, eller er det der reelt for ubevidst at kaste ansvaret fra sig i nogle uvirkelige virkeligheders forestillinger, skabt på baggrund af manglende kærlighed til sig selv?

Ligegyldigt hvor mennesket placerer sin tro, vil troen kun tilføre dem konstruktiv energi/kraft, hvis motivet for troen stemmer overens med dets indre sandhed. Menneskets indre sandhed indeholder til enhver tid den visdom de har brug for, for at leve den i nuet. Den hviler i sjælsbevidstheden, der er gudskraftens højborg. Skab kontakten, for det er her, du vil opleve enheden med Altet/Universet.

Vil du vide mere?

Få tilsendt gratis uddrag af bogen Dine valg er dit liv - hvordan vælger du? og modtag nyt om kurser, udgivelser og foredrag

Lidt om mig som forfatter

Forfatter

Arne Olsen

Kontakt:
arneolsen@icloud.com

Lidt om mig som forfatter

I begyndelsen af 1990’erne trådte jeg for alvor ind i erkendelsen og dermed bevidstgørelsen af min spiritualitet og dens betydning for min skabende kraft i alle livets sammenhænge. Det var også her jeg i mine meditationer blev fortalt, at jeg skulle skrive. Et budskab jeg på det tidspunkt stod noget undrende overfor, da jeg dårligt havde lyst til at skrive et postkort, ligesom jeg heller ikke beskæftigede mig med at læse bøger.

Den tidligere manglende interesse for det skrevne ord viste sig senere at blive det, der har skabt den måde jeg skriver på. Det meste af det, jeg skriver, modtager jeg som medie. Ordene står og myldrer for at komme ud gennem fingrene, de tilflyder mig, og jeg nedskriver i troskab til mine spirituelle vejledere det, jeg modtager, som jeg modtager det. Selvom det rettes lidt til, skal de fleste vænne sig til at læse måden, hvorpå det bliver nedfældet. Jeg ved så, at det har en konstruktiv betydning for den måde, læren modtages af læseren. Læseren får brudt sin ubevidste evne til at skøjte hen over det, deres forsvarsmekanismer ikke ønsker at deltage i. Ordene får lov til at trænge ind og virke – også selv om det i starten kan være et lettere irritationsmoment for læseren.

Der kom til at gå cirka fire år fra jeg modtog beskeden om, at jeg skulle skrive, og til jeg blev sat igang. Efter at have modtaget ordene til kortteksterne Positiv Tænkning og indledningerne i arbejdsbogen Dine valg er dit liv – hvordan vælger du?, blev ordene til mit første eventyr tilført. Det blev en forunderlig oplevelse, for det gik op for mig, at det var en beskrivelse af det liv, jeg var i gang med at leve, der her blev beskrevet. Mange læsere har og vil til stadighed opleve samme genkendelse.

I dag, hvor jeg er kommet så langt på den anden side af materialiseringen af eventyret Svanernes sang, kan jeg med et fredfyldt hjerte erkende mig til, at mit liv har været og er ligeså eventyrligt at leve.

Vil du vide mere?

Få tilsendt gratis uddrag af bogen Dine valg er dit liv - hvordan vælger du? og modtag nyt om kurser, udgivelser og foredrag

Svanernes Sang

Forfatter

Arne Olsen

Kontakt:
arneolsen@icloud.com

Svanernes Sang

Integreringen

Maria var en ung hunsvane, som efter et par år stadig manglede at smide de sidste gråbrune fjer. Hun kiggede tværs over fjorden og kunne se, at hun hellere måtte vade ned til vandet og svømme længere ned ad fjorden til den lille vig, hvor flokken samledes for natten.

Maria havde oplevet sig ilde til mode, da hun vågnede i morges. Det gjorde hun nu så tit, så det havde hun på en forunderlig måde indtil videre besluttet sig for at respektere, men denne morgen havde det alligevel været noget anderledes.

Det havde været rigtig skidt og noget forvirrende. Samtidig med at hendes oplevelse af ensomhed og angst havde været påtrængende, blev hun løftet af en meget stærk oplevelse af en for hende ukendt styrke. En oplevelse af at være noget specielt, speciel på en anden måde end tidligere, hvor hun altid oplevede sig udenfor.

Maria rejste sig fra sit hemmelige sted i sivene. Her søgte hun altid hen for uforstyrret at være sig selv, når det stod skidt til. Her var hun fri for de andres forsøg på at vise hende medlidenhed gennem den for dem velmente kærlighed i form af råd og vejledninger: “du skal, du bør ikke, sådan skal du ikke, har du tænkt på, hvad nu hvis, så slem ser du da heller ikke ud, du er da god nok, du skal bare tage dig sammen, osv…”

Det var ikke kærlighed, Maria havde oplevet med al den given råd, og så ydermere uden at hun havde bedt om det. Der var ingen af dem, som havde oplevet hendes situation, og hun kunne derfor ikke se nogen værdi i disse forsøg på hjælp. Slet ikke, når hun samtidig oplevede, at de ofte trak sig væk, hvis hun kom til dem, og at de ofte talte om hende, fordi hun havde andre meninger om livet end dem. På den måde oplevede hun mere deres forsøg på at vise kærlighed som antikærlighed – i hvert fald som misforstået kærlighed.

Det var derfor, Maria havde fundet sit eget sted. Her kunne hun drage omsorg for sig selv i fred. Hun havde her fået ro til at meditere, hvilket havde hjulpet hende meget. Hun var på den måde begyndt at lære sig selv at kende uden ydre påvirkninger, og det havde indtil nu været godt. Hun havde endda fundet ud af, at det kun var hende selv, der kunne se, at hendes næb var grønt, og at hun stadig ikke var helt hvid. Den forestilling arbejdede hun på at lægge fra sig, og hun var helt sikker på, at det ville lykkes. Indtil da havde hun besluttet sig for at respektere sig selv som hun var.

Da hun havde gjort det, var det begyndt at gå fremad. Hun opdagede nemlig derved, at hun var begyndt at lære, hvad hun kunne blive til. Hun var begyndt at se efter det positive i alt, hvad hun oplevede, såvel i sig selv som uden for sig selv.

Maria strakte sin lange hals og oplevede, at hun ligesom var blevet lidt større. Hun slog et slag med hovedet og strakte sig igen – jo, hun var sandelig vokset. Hun kunne mærke, at hun på en forunderlig måde passede bedre i sin fjerdragt. Hendes indre havde fået de rette mål. Maria drejede hovedet for at se på sine gråbrune er. De var der godt nok endnu, og hendes næb var stadigvæk grønt, men det var, som om det ikke længere betød noget. For første gang kom hun kontakt med ydmygheden, som fik nogle smukke gyldne tårer til at rinde frem i øjnene. De trillede sagte ned ad hendes lange, yndefulde hals.

I denne overvældede tilstand vraltede Maria ud fra sivene og ned til fjorden. Hvilket syn hendes øjne modtog. Bag træerne på den modsatte bred var himlen farvet af den nedgående sol – farvet i de smukkeste purpur, røde, orange og gyldne farver, og det hele spejlede sig i fjordens blanke vand. I dette himmelske ildhav sejlede Maria ned ad fjorden mod vigen, der lå oplyst i gyldent lys som et himmelsk tempel.

Fredfyldt og i et adstadigt tempo sejlede Maria mod vigen med alle farverne glimtende i sine ydmyge tårer. Da hun kom nærmere den gyldne vig, tænkte hun: “Mit hjem, dér er mit hjem.”

Hun havde tit tænkt på at forlade fjorden, men nu kunne hun pludselig se, hvad der havde holdt hende tilbage. Det stod hende klart, at hun havde været nødt til at finde sig selv her på dette himmelske sted. Sådan havde hun ikke set det før.

Aftenen var ikke kun smuk, den var også lun, årstiden taget i betragtning, så Maria oplevede sig rigtig godt tilpas. Hun besluttede sig for at lægge sig til ro inde midt i flokken, og det var så sandelig noget nyt.

Maria plejede altid at placere sig selv lidt uden for yderkredsen for ikke at være til gene for nogen. Hun gav godt nok udtryk for, at det var for at være med til at beskytte de andre, men ved at være i yderkredsen, blev hun ikke så ofte konfronteret med sig selv. I aften ville hun placere sig midt i flokken.

Urolig og angst sejlede hun ud og ind mellem de andre på vej mod midten, men som noget nyt var uroen og angsten helt okay, det var jo en ny situation. Hun passerede et par fra sin egen søskendeflok, som bebrejdende spurgte hende, hvad hun bildte sig ind. Lidt efter passerede hun sin fader, som hakkede ud efter hende og vrissede noget om, hvad i al- verden hun skulle dér. Moderen, der var ved faderens side, så hende slet ikke, eller nærmere lod som om, hun ikke så hende.

Maria lod sig dog ikke anfægte af de oplevelser, for hun vidste nu, at det ikke var hendes problemer, men deres. Så hun bevægede sig beslutsomt videre mod midten i sit adstadige tempo.

Da Maria kom frem til sit mål, fik hun al den plads hun skulle have. Hun strakte halsen og kiggede ud over hele flokken og tænkte for sig selv, at hun var kommet hjem. Hun drejede halsen rundt og lagde hovedet tilbage under den ene vinge.

Døden, det nye liv

Medens hun lå der for at falde i søvn, gjorde hun som alle de andre aftener: hun ransagede sig selv for den forløbne dag. Hun fik en forståelse for sin tilstand, da hun var vågnet om morgenen. Det var jo ikke så sært, at hun havde haft det sådan, for hendes krop, sjæl og sind måtte have vidst, at hun netop denne dag ville beslutte sig for at tage det fulde ansvar for sit eget liv. En beslutning om en kærlighedsaffære med sig selv, sådan som hun nu var – kærlighed forstået som tillid og respekt.

Maria var nu klar over, at noget havde forladt hende. Alt det arbejde hun havde udført med sig selv og sit indre, havde haft den effekt, at såvel hendes hunside som hendes hanside var blevet fuldt integreret. Igennem den kærlighed til sig selv, som integrationen havde medført, ville hun nu kunne se, hvad der var hendes indre sandhed, og begynde at lære at leve i den. Med en oplevelse af fred, ro og harmoni bredte en indre varme og glæde sig i hende helt ud til yderste fjerspids, og i den nye oplevelse af sand glæde gled Maria ind i sin søvn. Maria vidste nu, at hun havde givet slip, og at en ny tid var kommet.

Indvielsen

Hvor længe Maria havde sovet, vidste hun ikke, men på et tidspunkt i løbet af den lune nat mærkede hun en iskold luftstrøm, og hun blev helt kold på det yderste lag fjer. Straks efter hørte hun et sus hen over vandoverfladen, som om en stor svane landede.

Noget forskrækket slog hun øjnene op, og forundringen var stor. De andre svaner var ikke at se, og hen imod hende kom en stor hansvane sejlende. Der var noget helt specielt over den. Den udstrålede en kraft, en energi, hun aldrig havde set magen til. Efterhånden som den kom nærmere, blev alt lyst omkring dem. Maria så, at den havde et blåt næb, og på ryggen voksede en fredslilje. Maria kunne ikke huske, at hun på noget tidspunkt havde set noget smukkere, men skræmt, det var hun.

Den store svane var kommet helt hen til Maria. Han fortalte hende, at han kom fra den spirituelle verden, fra den universelle krafts energicenter, og at han for Maria, sådan som hun kunne se ham, hed Michael. Han var kommet for at bringe hende med sig, så hun kunne lære af en opgave, han skulle udføre.

Michael sagde, at hun var blevet udvalgt til at bringe de oplevelser, den viden og den visdom videre, der var forbundet med hans opgave. Han fortalte hende også, at det var helt hendes eget valg, hvorvidt hun ville tage med ham og dermed påtage sig denne opgave. Men var hun først gået i gang, ville der ikke være nogen vej tilbage. Ligeledes sagde han, at hun måtte være parat til at bære det fulde ansvar for konsekvenserne, der ville dukke op undervejs, ligegyldigt hvilken karakter de end måtte have.

Maria, der havde været skræmt i begyndelsen, var begyndt at falde til ro. Hendes angst var blevet til opmærksomhed, og hun oplevede Michaels udstråling som fredfyldt og livgivende. Michael sagde godt nok, at hun havde en valgmulighed, men sådan oplevede Maria det ikke, for inden han havde talt færdig, kunne Maria mærke, at der kun var ét svar.

Hun oplevede, at hun ét eller andet sted vidste, hvad det hele gik ud på. Hun kunne se, at hun nu havde skabt åbning for at få materialiseret denne viden, og at det ville ske, når hun sagde ja. Maria gav udtryk for sine oplevelser og for en dyb taknemmelighed. Michael smilede til hende og bekræftede, at hun havde fået nøjagtig den mulighed, hun selv havde skabt, så muligheden var hendes ret. Hun skulle derfor rette sin taknemmelighed mod sig selv, for først dér ville den få effekt.

Michael udtrykte sin jubelglæde over Marias beslutning ved i stor hast at sejle rundt om Maria i ottetalssving, hvor hun var center først i den ene ring og så i den anden. Han blev ved længe hurtigere og hurtigere, så blomsterstøv fra fredsliljerne på hans ryg fortættede luften, så Maria til sidst kun kunne høre Michaels jubelsang til musikken fra vandet.

Da Michael endelig stoppede, kunne Maria mærke, hvordan blomster- støvet dalede ned over hende. Hun oplevede en for hende ganske ukendt kraft trænge ind i sig, og hendes modtagelse af ydmyghed blev meget stærk. Maria vidste nu, at hendes beslutning var rigtig.

Rejsen i det ukendte

Michael var i færd med at pudse sin smukke fjerdragt efter den hektiske jubeldans. Maria, der var begyndt at blive utålmodig, henvendte sig til ham og spurgte hvad hun skulle, hvor de skulle hen, og hvad hans opgave var. Michael svarede med at fortælle hende, at dét at leve et åndeligt liv indebar, at hun lærte om begge sider af det åndelighed består af, nemlig såvel den spirituelle del som den emotionelle del.

Michael fortsatte med at fortælle Maria, at det arbejde, hun gennem trosbegrebet havde udført i sin emotionelle del, netop ved at tro på sig selv, var det, der åbnede for hendes spirituelle del, da begge disse sider drives af evnen til at tro. Michael definerede trosbegrebet for hende med følgende ord: “Troen er en højere psykologisk evne, som ligger hinsides det forståelige.” “Det er derfor kun muligt at leve i fuld sandhed, som er den betingelsesløse og kompromisløse kærlighed, når du har den fulde tillid og respekt til og for dig selv, med dig selv. Det er dét, der repræsenterer kærligheden,” fortsatte Michael. “Så det var, da du gav slip i det, at ville forstå dig selv og dit liv, at du gjorde det muligt for dig at opleve kærligheden. På den måde kan du skabt forståelse for dig selv og dit liv. Netop respekten, du har vist dig selv, i troen på den stærke tillid til dig, i dit emotionelle arbejde med dig selv, er de styrker, du også skal bruge her. Giv slip, hav tålmodighed og gennem den kærlighed får du dine svar. Så nu ikke flere spørgsmål, bare følg med ved min side.”

Michael spurgte Maria, om hun var klar til at tage af sted. Det var hun, om end med nogen uro i kroppen. De bredte vingerne ud, strakte dem et par gange, og så gjorde de klar til afsæt. De baskede med vingerne, samtidig med at de løb hen over vandoverfladen. Da den rette lyd fra vingeslagene var tilstede, lettede de, og da farten var på plads, steg de op i den stjerneklare nattehimmel.

De fløj i nordvestlig retning, højere og højere op. Maria, der syntes, at luften begyndte at blive lidt tynd, drejede hovedet og kiggede over på Michael. Michael havde opfanget hendes bekymring, men det eneste Maria kunne høre ham sige, i den lette lyd fra deres vingeslag, var: “Tillid Maria, tillid.”

De var nu kommet så højt op, at solen ramte dem. Det syntes Maria var helt herligt, så det fik bekymringen til at lette, eller var det mon tilliden, der kom til hende. De havde ikke fløjet længe i denne herlighed, før de styrede ret mod et gevaldigt uvejr. Maria oplevede angsten stige, så hun trak ned bag Michael og forestillede sig at være i beskyttelse her. Michael havde da heller ikke sagt noget, han styrede ganske uanfægtet ret ind i uvejret.

Maria oplevede sig blive kastet rundt mellem torden og lyn. Det oplevede hun godt nok ikke var særligt omsorgsfuldt – de kunne da være øjet udenom. Det var, som om hun havde tænkt højt, for hun hørte Michael spørge, om hun ikke havde øjet udenom nok i sit liv. Samtidig med at hun hørte stemmen, gik det op for hende, at hun havde tabt Michael af syne, og så tog angsten fat. Var hun ikke blevet kastet rundt før, så blev hun det nu; aldrig havde hun kendt mage.

Hun formåede dog at bevare overblikket, og pludselig opdagede hun en tunnel i skydækket, hvor der var lys for enden. Maria drejede af og kom ind i tunnellen, her var der nogenlunde til at være. Da hun var kommet næsten hen til lyset, forsvandt det og alt stod igen i ét. Maria forsøgte at vende tilbage til den oprindelige kurs, så så hun lys her, så der og så der. Til sidst oplevede hun sig helt pacificeret i sin angst.

Maria skulle lige til at skrige om hjælp, da hun hørte Michaels stemme inde i sig selv, og den spurgte hende, om hun havde glemt, at angst var hendes overlevelsesfølelse, og var et signal om at handle i opmærksomhed. Maria kunne straks se, hvordan hun i al denne turbulens endnu engang kun havde lyttet til sit hoved og ikke til sin indre stemme.

Angsten tændte nu hendes opmærksomhed, så hun kunne bære den og tænke samtidig, og straks kom hun i tanker om den styrke, hun havde oplevet, da blomsterstøvet var dalet ned over hende efter Michaels jubeldans. Nu mærkede hun igen den styrke inden i sig, og før hun vidste af det, fløj hun igen side om side med Michael, som var på vej ud gennem ozonlaget.

Da de havde øjet et stykke tid og var kommet et godt stykke uden for Jordens energifelt, begyndte Maria at tænke på, hvor forunderligt det hele var. Tankerne faldt tilbage på hendes bekymringer, da hun oplevede åndenød, og nu fløj hun bare her langt ude i Universet. Det var forunderligt.

Midt i al dette positive tankemylder gik det op for hende, hvem Michael var for hende. Hun oplevede igen, at han begyndte at tale til hende ud fra hendes tanker alene, men denne gang var det, som om hans stemme kom fra hendes indre jeg, og ikke gennem hendes ører, selvom de fløj her side om side. Han havde sagt til hende, at så forunderligt ville livet altid være, hvis hun fastholdt den sande kærlighed til sig selv.

Maria var blevet klar over, at Michael var hendes intuition, hendes højere selv, hendes universelle kraft, hendes Gud. Med denne meget store oplevelse af enhed var hun nu i stand til at erkende sig selv som Gud i sit univers, sin egen skaber. Som sådan oplevede hun sig nu som en del af hele den universelle kraft. Endnu engang fik Maria den stærke oplevelse af at være kommet hjem. Maria smilede og tænkte: “Jeg gad nok vide, hvor mange hjem jeg har”, for hun skulle videre, det kunne hun klart fornemme, og nu stolede hun fast på sin intuition.

Der begyndte at dukke en tåge op forude. Som de kom nærmere, kunne Maria se, at det mindede om en planet. Luftarterne omkring den blev af planetens fremdrift formet på en sådan måde, at den nærmest lignede et kæmpestort æble. Michael brød ind i Marias tanker, og fortalte hende, at det var deres destination, og at den illusion hun så, netop var blevet planetens største problem.

Han fortalte, at individerne på denne planet kaldte den Æblet, og ikke som den egentlig burde hedde, nemlig Problemet. Han sagde, at de første vidende individer på denne planet havde døbt den om og givet den dette frugtbarhedstegn, som det stod skrevet i deres skrifter: “På grund af dens ydre udseende.” Han sagde, at det ikke var sandheden, men at han ville berette om det, efter at de var landet, og havde taget sig et lille hvil.

De strøg ned gennem planetens ozonlag og ind i dens atmosfære, og Maria kunne mærke, at det var som på Jorden, bare meget renere. Michael gik i front. De fløj over et par bjergrygge og ind i en frodig grøn dal med en blå, blå sø. Dens vand var så klart, at Maria kunne se lige så dybt, som hendes øjne rakte. Michael lagde an til landing, Maria fulgte med, og side om side landede de på dette forunderlige sted.

De sejlede ind til søens bred, og kravlede op og lagde sig godt til rette i den smukke frugtbare vegetation. Maria havde svært ved at lægge sig til hvile, hun var så overvældet af alt det smukke, hun havde set under landingen. Vegetationen var meget kraftig, og den udstrålede stærke energier gennem såvel dens størrelse som dens farver.

Dyrene, hun havde set, var ligeledes helt anderledes, skønt de fleste havde samme opbygning og udseende, som dem hun kendte. Hun havde også set arter af såvel planter som dyr, som hun aldrig havde set før, men fælles for det hele var det sande orgie af frugtbarhed, alt udtrykte gennem størrelse og farvepragt.

Maria løftede hovedet op fra sit leje og kiggede ned mod søen, hvorfra hun kunne mærke, at der kom nogen. Hun oplevede et forunderligt smukt syn. Den skikkelse, der kom hende i møde, var lysende i det smukkeste blålige skær, med et gyldent strålende ydre.

Da den kom nærmere, kunne hun se, at det var en menneskeskikkelse, der havde denne udstråling, og han var klædt i en smuk, blå dragt med guldbesætninger. “God morgen,” sagde skikkelsen, og Maria blev noget forbavset, da hun kunne høre, at det var Michael. Han smilede til hende og spurgte, om hun ikke havde set ned ad sig selv.

Det havde hun ikke, for hun vågnede jo ved, at hun mærkede den energi, der var kommet hende i møde. Hendes forundring var stor, da hun fik kigget på sig selv. Hun rejste sig op, kiggede ned ad sig selv og løb ned til søen for at se sig i det spejlblanke klare vand. Hvilket syn hun så, af den smukkeste kvindelige menneskeskikkelse, hun havde set.

Hun spejlede sig, drejede rundt, spejlede sig, og ligesom hun så Michael med sin udstråling, kunne hun se, at hun selv udstrålede det samme smukke lyse skær omkring den vidunderlige krop, der var klædt i en enkel hvid klædning. Den var hvid, men hvid på sin helt egen specielle måde. Maria havde en oplevelse af aldrig at have set noget menneskevæsen smukkere.

Michael kom hen til hende og sagde, at når hun var færdig med at sole sig i sit eget lys, var det på tide, at de kom videre. Maria blussede op i kinderne og tænkte, at det var vist ikke så godt, at hun var blevet så henrevet i sig selv. Michael var der straks på hendes tanker og sagde, at det var da helt i orden, og endda ganske vigtigt at nyde sit eget arbejde, men at det på dette høje spirituelle plan var meget nemt at sole sig væk i sine egne smukke bedrifter.

Opgaven

De satte sig ned i græsset i deres nye skikkelser, og Michael fortalte, at han, medens Maria havde hvilet sig, havde været rundt på planeten og konstateret, at alt var klart til, at han kunne gå i gang med at udføre sin opgave. Han begyndte at berette for Maria, hvordan han for ca. 7000 år siden, hvis det blev regnet i jordisk tid, havde levet på denne planet, i sin sidste inkarnation som menneske. Nu var han vendt tilbage for at få ryddet op på planeten og få tilintetgjort alle de udødelige kroppe, som han ville vise hende senere.

Michael fortalte, at da han forlod planeten, var alt levende, på nær individerne, der regerede, gået til hvile. Planeten havde været nærmest uddød at se på. Der havde ikke været noget frugtbart at se nogetsteds, og alle vandene var så forurenede, at de ikke var til at komme i nærheden af. De havde været stinkende og ætsende giftige. Først da de sidste individer for ca. 4000 år siden ikke havde mere energi til at holde sig i gang, begyndte planetens øvrige liv igen at live op. Det var i dag så blevet til den frodige vegetation og de liv, som Maria indtil nu havde set.

Han fortalte, at processen med den tilsyneladende uddøen var gået meget hurtigt, efter at den gruppe mennesker, han selv havde hørt til, havde besluttet sig for at lade sig uddø, så de ikke længere kunne tilføre næring til individerne, som de havde valgt at kalde dem. Individerne havde selv været, og var, egentlig mennesker. Men med de valg, de havde truffet og troet på som deres sandhed, havde det ledt til deres egen destruktion.

Michael selv havde hørt til en gruppe mennesker, der nægtede at deltage i den levevis, individerne og flertallet havde valgt. På hele planeten havde der været sådanne udbrydere, som de var blevet kaldt. Udbryderne havde levet ude i skovene, som var blevet destrueret af individerne i deres jagt på dem. De jagtede ikke udbryderne for at slå dem ihjel, men for at indfange deres kvinder, som de brugte til at skabe liv til deres egne gensplejsede fostre.

Udbryderne måtte søge tilflugt i huler i bjerge og i underjordiske grotter for at få nogenlunde fred. Den leveform, de troede på, med egen forplantning og dyrkning af egne fødevarer til opretholdelse af livet, var blevet så vanskelig, at de besluttede sig for ikke længere at lade børn komme til verden. På den måde kunne de også se, at der var en mulighed for at redde hele planeten, når de standsede skabelsen af mulige rugemødre for individerne.

Det var blevet meget vanskeligt for udbryderne at leve med deres partnere, fordi individerne havde formået at udvikle små flyvende scannere, der blev tiltrukket af udstrålingen af kærlighedsenergier. Udbryderne havde været nødt til at fremstille blyceller, hvor de kunne være med deres partnere i parringslegen, da seksualitetens healende kærlighedsenergier var så stærke, at scannerne kunne lokalisere dem på lang afstand.

Individerne havde udelukkende eksisteret af at dyrke problemer. De skabte dem for så bagefter at finde værd i at løse dem. Forskningen havde medført, at de langsomt fra at have lignet mennesker, havde bevæget sig over til menneskelignende skikkelser, der havde mistet egen forplantningsevne. Hår og tænder havde de heller ikke mere. Tænderne havde de ikke brug for længere, for der var kun ganske få, der måtte tage beslutninger.

Det havde haft den konsekvens, at lidelser med tænderne var blevet et stort problem, fordi de beslutningsløse totalt mistede evnen til at tage beslutninger. Tandproblemer opstod i uhørt skala. Derfor blev der taget beslutning om at fremavle tandløse individer, og det passede også godt med, at der ikke længere var mulighed for at dyrke føde i naturen. Der var skabt fysisk føde i pilleform, hvilket var gensplejsernes gevinst af værd, for med den form for indtagelse af næring, kunne de nu manipulere de øvrige individer hvorhen de end ville.

Det lykkedes de ledende individer at skabe udødeligheden kort efter, at udbryderne havde besluttet sig for at lade sig uddø, så individerne tog det i deres snæversynede selviskhed ikke så tungt, at tilførslen af rugemødre begyndte at dale. De havde i glædesrusen over den vundne udødelighed glemt alt om, at det var problemer, der var deres eksistensenergi, så når der ikke blev tilført nye individer, ville der ikke blive skabt nye problemer, og så ville der ikke være mere eksistensenergi.

Af udødeligheden blev der skabt endnu et problem, som de kun kunne løse på én måde. Der skete nemlig det, når individerne ikke fik deres værd, at de blev til tomme, ubevægelige hylstre, der kun kunne ligge og kigge ud i intetheden med blinkende øjne, når støvet dryssede ned i deres øjne. Og støv var der nok af, der var ikke andet, når der ellers ikke kom en regn- byge, der formåede at trænge ned gennem den forurenede atmosfære.

Individerne vidste, at de på et tidspunkt ville passere tæt forbi en anden planet, hvor der var nogen, der forsøgte at finde samme vej, som de havde fundet. Der var nok af problemer på den planet, der kunne tilføre dem eksistensnæring. De vidste, at planetens energiniveau var så negativt, at de, hvis de passerede tæt nok forbi, ville blive trukket ind i dens atmosfære af de negative energiers vibrerende frekvenser.

De konstruerede derfor en mængde lagersonder, hvori de placerede deres energiforladte hylstre. Sonderne var skabt på en sådan måde, at de, når de strøg ind i en planets atmosfære, ville affyre sig selv, stryge ud af deres egen atmosfære og lade sig trække ned på jorden af den anden planets tiltrækningskraft.

Michael fortalte, at hans opgave var at omjustere disse sonders affyrings- mekanismer, så de først ville blive affyret, når planeten havde passeret den planet, som han nu kunne fortælle ville være Jorden. De havde rejst sig og var på vej gennem et tæt skovområde. Maria gik og tænkte på, hvad hendes opgave mon egentlig gik ud på, medens hun gik og nød al farvepragten.

Det skal jeg sige dig, fortsatte Michael. Du skal ned og sprede dette budskab til dyrene på Jorden, og I skal forberede jer på mødet med de forstyrrelser, der vil opstå, når denne planet passerer. De store fugle og havpattedyrene skal med deres sang blokere for udstrømning af Jordens negative energier, hvis mennesket ikke inden da skulle nå at vende energierne, så de positive energier bliver de stærkeste.

Dér, hvor der specielt skal lukkes af, er ved det menneskeskabte hul i ozonlaget, da planeten vil passere tæt op ad det. I vil med jeres sang kunne skabe så kraftige vibrationer, at de negative signaler ikke trænger ud, men det vil også skabe kraftige svingninger og vibrationer, der vil medføre kraftige påvirkninger af jordskorpen. Hvis mennesket får løftet det positive energiniveau inden planetmødet, skal I holde jer fra at skabe den beskyttelseskappe. I må kun skabe beskyttelsen, hvis det bliver absolut nødvendigt for at undgå en udslettelse af Jorden som den, jeg har fortalt dig har foregået her.

Maria og Michael var nu kommet frem til resterne af nogle bygninger, og hun fik øje på, at der hist og pist lå nogle af de tomme hylstre og blinkede med øjnene. De gik hen til ét, og Michael sagde, at han skulle have samlet alle dem sammen, der lå og flød, og have dem anbragt i nogle af de mange tusinde sonder, der stod rundt omkring på planeten.

Maria så på det tomme individ. Der var tydelige paralleller til mennesket. Huden var en mellemting mellem øgle- og slangehud, faconen på krop- pen var meget lig menneskets, men det skaldede hoved så noget ander- ledes ud, med en tandløs bred mund med nogle kraftigt udviklede kæbemuskler, der nærmest var svulmende. Michael sagde, at det var affødt af, at de gennem hele deres eksistens ikke havde foretaget sig andet end at sidde og gumle på de andres æbler, eller rettere problemer, som en anden ko tygger drøv. Den samme næring igen og igen, gumle, gumle, gumle, på det ene selvskabte problem efter det andet.

Da de havde vandret rundt, og Maria var blevet vist det, hun skulle se, sagde Michael til hende, at tiden nu var inde til, at hun måtte videre. Michael fulgte hende ned til søen, hvor hun skulle af sted fra.

På vejen derned gik Maria og tænkte på de katastrofer, der ville ske, hvis ikke menneskene nede på Jorden fik vendt om og begyndte at bygge deres liv på positivt skabende energier. Hun oplevede det uhyggeligt, at det kunne blive en nødvendighed at være med i en proces, der kunne medføre kæmpe naturkatastrofer, hvor mange sjæle bagefter måtte til at finde nye hjem. Hun havde sagt ja til at udføre opgaven, og når hun havde set, hvordan det var gået på denne planet, så var hun ikke i tvivl om, at det var det rigtige. Når alt kom til alt kunne hun jo håbe på, at menneskene kom til fornuft og lærte at tage sig selv alvorligt.

Michael brød ind i hendes tanker og sagde, at det var korrekt, at mange ville dø, men at død var nyt liv. Vil menneskene ikke leve i kærlighed, er det nu engang deres eget ansvar – også at bære konsekvenserne, for det de så modtager. Ja, mange vil dø, men endnu flere vil bestå, og dem, der består, vil blive nødsaget til at finde nyt indhold i livet. De vil komme til at følge de mange, der har fået lært at leve med sig selv, i sig selv, af sig selv som naturligt aggressive, kreative, skabende kærlighedsvæsener.

Hjem

De var kommet ned til søen, og Maria kiggede på Michael, der bare smilende sagde: “Du hopper bare ud i det.” Maria gik over for at ville give Michael et ordentligt kram og et kys, men som hun tog om ham, var han bare væk.

Maria kiggede rundt for at se, om hun kunne se ham, og oplevede en angst inde i sig. Nu var hun alene, og hun troede, at hun ville have fået at vide, hvilken vej hun skulle. Så hørte hun stemmen: “Tillid, Maria, tillid.” Maria tog en dyb indånding, snurrede rundt, satte i løb og sprang på hovedet ud i søen. Så skete der noget ganske forunderligt, og hun oplevede det, som var det i slow motion. Hendes krop forandrede sig ganske enkelt til en delfin, samtidig med at kroppen strøg ned i vandet.

Det var forunderligt, og hvilken frihed. Hun oplevede sig i ét med Altet, og hun var nu i stand til at bringe sig i enhed med og bevæge sig i alle elementer, ligegyldigt hvad de måtte være. Maria tog sig nogle hurtige ture rundt i det glasklare vand, ned i dybet, og dernede fra kunne hun se helt op i lyset. Hun boltrede sig legende rundt i denne nye mulige levevis, da hendes stemme igen talte til hende, så hendes kinder endnu engang blussede op.

“Der kommer tid til den rene leg,” hørte hun stemmen sige. Maria havde endnu engang ladet sig henfalde til at sole sig i sine skabelser, og besluttede sig til at tage afsæt til den lange flyvetur hjem til Jorden. Hun dykkede, og med lynets hast strøg hun op mod vandoverfladen og fortsatte lige op i luften. Og som da hun sprang i vandet, forandrede hendes krop sig igen, til det element, hun var på vej op i. Denne gang indtog hun det, hun kaldte sin egen krop.

Maria strøg med stor fart op og ud gennem atmosfæren, ret ud i Universet. Først nu oplevede Maria, hvordan der var sket noget med hendes oprindelige udseende. Hun så, at hendes næb ikke længere var grønt, det var nu blevet blåt, nøjagtig som Michaels havde været det. Så vendte hun hovedet for at se, om der også skulle være blevet placeret en fredslilje på hendes ryg. Det var der ikke, men dér, hvor hendes gråbrune er havde været, var der nu de smukkeste gyldne fjer af det pureste guld.

Det er skønhed og udstråling, og lige i nuet kunne det godt ærgre hende lidt, at det kun var hende selv, der var i stand til at opleve det. Måske ville hun møde andre, der som hende selv ville kunne se det, fordi de netop var på lignende opgaver. Michael havde sagt til hende, at hun ville komme til at møde andre, som hun ville komme til at dele sit liv med.

Før hun vidste af det, strøg Maria ned gennem ozonlaget på det tynde sted, for på vejen ned at besigtige de områder, de om nogle år måske skulle op og synge fra. Maria strøg ned over Skandinavien og lagde an til landing i sin velkendte fjord, hvorfra hun skulle påbegynde udbredelsen af den visdom, hun havde modtaget.

Der lød et sus og et pjask, og noget forskrækket slog Maria øjnene op. Solen var ved at stå op, og Maria tænkte, om hun kun havde drømt. Nej, noget var der sket, for da hun så på sit næb, var det stadigvæk blåt, og hun havde også de gyldne fjer med sig i denne nye dag.

Maria begyndte at dele sine oplevelser med andre, og flere og flere af hendes artsfæller begyndte, i tiden der fulgte, at komme for at hjælpe hende med at bringe budskabet videre, så energierne på Jorden kunne blive vendt til det positive, på hvilken måde det end måtte blive. Maria rejste rundt, og hvor hun end opholdt sig, strømmede der dyr til, som ville deltage i genoprettelsen af kærlighedsenergien på Jorden.

 

Vil du vide mere?

Få tilsendt gratis uddrag af bogen Dine valg er dit liv - hvordan vælger du? og modtag nyt om kurser, udgivelser og foredrag

Kære mor og far

Forfatter

Arne Olsen

Kontakt:
arneolsen@icloud.com

Kære mor og far

Fra Arne Olsen

 

Jeg kommer måske snart igen.

Jeg skriver til jer, fordi jeg snart forlader denne jord.

Så inden jeg skal til at vælge, hvem jeg skal i lære hos, når jeg atter inkarnerer – hvis jeg da ellers skal det, vil jeg bede jer tage ved lære af nogle erfaringer, som jeg har gjort mig i det her liv.

Denne gang blev jeg født i 1950. Uha, uha, det var noget af en lære at påbegynde det liv op gennem 50’erne og først i 60’erne. Jeg må dog erkende, at jeg – efter en mængde turbulenser i 90érne – fik styr på, hvad min lære i dette liv var. Det var her, jeg endelig fik tilegnet mig visdommen om vores følelsesmæssige indre vejnet.

Når jeg kigger tilbage på, hvordan livet i vores del af verden igennem min tid har set og ser ud, kunne det godt være kimen til bekymring at skulle vende tilbage. Nu hører jeg ikke længere til hos den gruppe, der bekymrer sig; det har jeg vænnet mig af med. Jeg vil hellere gøre mit til at skabe forandring, så derfor denne appel til jer, som forældre.

På trods af oplevelserne i min opvækst kan jeg tydeligt se, at der kun var den vej til at lære, hvad og hvem jeg kunne blive til. Intet kunne med det udgangspunkt have været anderledes. Jeg tog det rette valg, da jeg besluttede mig for denne inkarnation. Så hatten af for jer som forældrepar – selvom jeg dengang i lang tid bildte mig ind, at en opvækst burde være anderledes. Jeg opdagede så senere i livet, at min oplevelse af en barsk barndom ikke var indbildning, det var den skinbare sandhed.

Det er nu engang sådan, at det er vanskeligt at give en lære videre, man ikke selv har tilegnet sig. Så godt det samme, for jeg fandt selv ud af vejen. Jeg fandt læren om mit indres signalsystem og hermed grundstammen til alle syge domme.

Tilsidesætter I de første, følelsesmæssige signaler gennem misforstået tillært brug af emotionerne, så åbnes vejene til de fysiske signaler, også kaldet sygdom.

Jeg vil gerne have, at I tilegner jer denne viden, hvis jeg skal til at vælge forældre igen, så jeg får et væsentligt bedre udgangspunkt, hvis det skulle blive os, der mødes.

Det er viden om følelsen sorg, der har med læren om tab at gøre. Gennem læren om sorg lærer I omsorg, og det er her, dine sande behov skabes. Kender og handler I ikke jeres virkelige behov, er I ikke i stand til at efterleve og høste af brugen af de næste følelser.

Følelsen vrede skulle gerne pr. automatik dukke op, når jeres grænser overskrides. Så har I ikke styr på de sande behov, er det ikke muligt at få markeret jer på en konstruktiv måde. Jeg ved godt, at I mener, I markerer jer, men er det konsekvent? Og/eller er det på forestillede grænser og på ikke-sande grænser (forsvarsværker)?

Følelsen angst tændes også automatisk, men nok oftest i misforstået anvendelse – for det er kun meningen, at den skal dukke frem, når I ikke kender udfaldet af en handling eller anden situation. Angst er jeres overlevelsesemotion og den fortæller jer, at I skal skærpe jeres opmærksomhed. Den angst, I kender til, er nok angsten brugt som forsvar overfor andre følelsesmæssige tilstande.

Sand handling på jeres indre signalsystem har en selv-skabende effekt, der er værd at gå efter. Effekten er følelsernes konsekvens, glæde, der opstår gennem korrekt handling på de tre første. Det er her I, med den udviste kærlighed til jer, selv skaber fred, harmoni og healing.

To andre adfærdsmæssige elementer i livet, som jeg godt kunne tænke mig, at I fik kigget efter i sømmene, er moralen og stoltheden. Lad os først kigge på moralen.

Jeg må tilstå, at den strenge moral, der dominerede i min begyndende opvækst, trængte til en kraftig justering – og det skal jeg da love for, at den fik. Den røg for de flestes vedkommende helt ud over grøftekanten. Anført af røde strømper og lyserøde halstørklæders overpædagogiske retningslinjer, der forførte normen ud på den forkerte side af balancepunktet, i forhold til samfundsregler og autoriteter.

Jeg var selv med en tur der ovre, men jeg oplever, at jeg har fået placeret mig i balancen i dag, og den del ønsker jeg ikke at skulle ned og opleve igen. Den næsten totale grænseløshed er hos de stakkels børn, der gennem de år blev udsat for den indoktrinering, endt op i det, vi i dag ser hos deres unge. En samfundsgruppe der slår verdensrekorder i alkohol og stofmisbrug i søgen efter et ståsted i en grænseløs tid.

Forældrene fik ikke sat nogle sunde grænser, for deres forældre var i total opposition til alt, hvad der hed grænser og grænsevogtere. Måske var de i ren benægtelse overfor deres frustrationer over datidens moralvogteres misforståede grænsedragninger, og deres håndhævelse af dem. Så da revolutionen satte ind, smuttede det fra dem i deres uvidenhed om, hvad det vil sige at sætte grænser. Så der blev ikke sat nogen.

Det endte så op i “alles kamp mod alle” – for værdifuld skal man jo opleve sig, ellers er man jo ikke noget. De kaldte det godt nok “fællesskab”.

Begærligheds begreber satte ind, og værdinormer ændredes, og understøttedes af stoltheden. Den holder os bare ikke i længden, på det rette spor. Det er fordi stolthedens værd opretholdes af en række afhængighedsmønstre, der gradvist løber tør for værdi. Det opdages bare ikke, før udbrændingen sætter ind.

Stoltheden er, og skal også have lov til at være, et af barnets animatorer i læren til livet. Så længe den opretholdes i den positivt skabende ånd, er den frugtbar. Stoltheden skal have sin plads, men så heller ikke mere. Den bliver hurtigt mere destruktiv i barnets lære, efterhånden som årene går, hvis barnet ikke får lært noget om grænser, bygget på et fundament af sande behov.

Ros skaber en værdioplevelse, og stoltheden er frugten. Det er derfor også vigtigt, at barnet ikke skamroses. Nok er nok, for der kommer ikke noget godt ud af overforbrug, og et af problemerne er, at nutidens forældre er skrækslagne for, at deres børn ikke skulle elske dem. Jeg kan så fortælle jer, at den elskov smuldrer med årene, hvis I ikke konfronterer dem med sunde grænser. Det at føde børn og være forældre i sandhed er ikke en videnskab, selvom mange forsøger at presse det ned over de vordende forældre. Det er en naturlig viden, der bæres på i underbevidstheden. Denne naturlige medfødte evne undertrykkes desværre hos mange af en belæst og akademisk tilegnet forældrerolle.

Når barnet bliver lært at gøre det, som et barn normalt skulle kunne i et vist alderstrin, skal de ikke længere belønnes. For det er her, barnet lærer noget om ansvarlighed for sig selv. En ret barnet har, men som mange uvidende forældre totalt har misforstået. De forstår ikke, hvorfor de stadig skal snøre børnenes sko, når de skal konfirmeres.

Det skal de, fordi de har lært børnene, at når de skriger og skråler og opfører sig hysterisk, friholdes de uden konsekvenser for det, der er deres egne opgaver. Det er et godt eksempel på misforstået pædagogik, hvilket bl.a. har medført mange høreskadede pædagoger. Barnet, der råber højst, får fortrin, og så blomstrer stoltheden på falsk grundlag. Det er nemt nok, at vende barnet af med den adfærd: Den der råber, den bliver der ikke lyttet til. Det vil jeg gerne lære, hvis det bliver min tur igen.

NÅ – men forældrene skal nu til at være rigtig stolte af barnet, for nu er barnet blevet indoktrineret til, at det er deres opgave at sørge for, at forældrene er stolte. Når barnet så handler efter forældrenes taktstok, skaber det hos barnet ekstra værdioplevelse gennem den stolthed, de voksne udstråler.

Så når forældrene nu har vist dem, at vejen frem her i livet, går via gymnasiet og universitet, står vi i dag med en kæmpe skævhed med mangel på mennesker med håndværksmæssig baggrund, og en pukkel af akademikere hvoraf mange har spildt en masse år, og en stor del er endt i stolthedens gabestok.

I den proces, blev der ikke lyttet til de signaler, barnet helt sikkert selv har haft. Forældrene har aldrig tænkt på: “Er det nu også barnets tarv at lede dem den vej?” Fordi et barn evt. ikke er i stand til at leve op til en værdinorm, som er skabt i en forældrehjerne, gør det absolut ikke barnet mindre værd. Tværtimod, for det krav forældrene får opbygget, ligger som regel højere end forældrenes niveau i hierakierne – ellers er der jo ikke værdioplevelse i det for barnet. For det er nødt til at være mere end, for at opleve værd.

Et barn, der guides af forældrene i henhold til barnets egne kreative skabene evner, giver til enhver tid det bedste udkomme. Så ønsker dit barn sig at være reklametegner og er rigtig god til at tegne efterligninger, må du sende dem på opgaver, så de selv får set den falske illusionen af egne evner, hvis det er en kopimaskine de er. Den form for ansvarlighed skal vi som forældre være parat til at udvise. Udviser vi barnet tillid i, og respekt i deres søgen efter det for dem rette, så finder de det også. Barnet skal guides af sund skabende fornuft, og ikke af forældres higen efter stolthed.

Der er ikke noget værre for noget barns værdioplevelse end at stå med en studentereksamen, der ikke er det papir værd, den er skrevet på – og så bare fordi der var nogle forældre, der skulle sole sig.

Med den form for livsførelse og håndtering af moral og stolthed på nutidens vej, skabes et stadig voksende tilsyneladende behov for udbrænding. Et behov, der med simple og enkle spilleregler i livet er til at ændre på. I bærer i jeres sjælserindring på visdomssystemet om emotionerne og deres signalsystem – I skal bare have genoptrænet det. Få mod til ind imellem at blive opfatte som et dumt svin af jeres børn. Det er en del af det at være kompetente forældre.

Smut en tur forbi hjemmesiderne dinevalgerditliv.dk og dagenstanke.dk når du alligevel sidder og surfer. Dér er noget, I kan bruge, hvis I vil være potentiale til mit valg, hvis jeg bliver sendt tilbage endnu engang.

Kærlig hilsen mig

Vil du vide mere?

Få tilsendt gratis uddrag af bogen Dine valg er dit liv - hvordan vælger du? og modtag nyt om kurser, udgivelser og foredrag